PiL - Glasgow, Apollo, November 16th 1983
Gig Ticket

 
PiL - Glasgow, Apollo 16.11.83 Gig Ticket Thanks to KEV McINALLY